Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 september

Op vrijdag 2 september houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20.00 uur in De Huesmolen Chez Dick (Ramen 10 in binnenstad Hoorn). De stukken zijn inmiddels gemaild. Mocht u onverhoopt deze mail niet hebben ontvangen stuur dan even een mail naar alv@ hsvdeeenhoorn.nl .
Hieronder treft u de agenda.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en uitgaande post
4. Notulen ledenvergadering 3 september 2010
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag Jeugdcommissie
7. Verslag Materiaalcommissie
8. Verslag Kascommissie
9. Financieel verslag 2010/2011
10. Begroting 2011/2012
11. Benoeming kascommissie
12. Bestuursverkiezing*
13. Pauze
14. Trainingen
15. De vrijdag-avond
16. Team indeling
17. Rondvraag
18. Sluiting

*Aftredend zijn Ardjan Langedijk en Gilles Provoost. Zij stellen zich herkiesbaar.
De leden kunnen tegenkandidaten stellen, graag voor 1 september a.s. schriftelijk
bij de secretaris.